Przedsiębiorstwo handlowe

Chcąc bliżej zapoznać się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego należy odpowiedzieć sobie na pytanie co to ogólnie znaczy przedsiębiorstwo handlowe. Zgodnie z definicją pod pojęciem przedsiębiorstwo handlowe należy rozumieć jednostkę gospodarczą i prawnym, która jest wyodrębniona i w sposób samodzielny prowadzi działalność, której celem jest osiągnięcie zysku. Za nadrzędne zadanie przedsiębiorstwa handlowego należy rozumieć systematyczną wymianę produktów, która jest dokonywana przez wyspecjalizowane w tym kierunku firmy handlowe. Pod pojęciem wymiany kryje się szereg różnych czynności, które muszą być dokonane przez firmę z branży handlowej. Prowadząc działalność handlową przedsiębiorca może opierać swoją działalność na skupie produktów rolnych od rolników, może prowadzić też działalność handlową polegającą na hurtowej sprzedaży danych towarów. Przedsiębiorca prowadzący firmę handlową może także dokonywać sprzedaży towarów danej grupie konsumentów. Przedsiębiorstwa handlowe można podzielić na przedsiębiorstwa prowadzące działalność hurtową, detaliczną czy działalność polegającą na skupie towarów. Przedsiębiorstwa prowadzące skup zazwyczaj zajmują się skupem towarów od ludności. Z reguły skup dotyczy towarów rolniczych i leśnych. Zgromadzone w ten sposób produkty sprzedawane są w dalszej kolejności hurtownikom, bądź przedsiębiorstwom zajmującym się handlem detalicznym.