Controlling

Stosując controlling w firmie w bardzo duży sposób ułatwiamy sobie prowadzenie firmy. Z pojęciem controllingu wiąże się planowanie, koordynowanie i kontrola przebiegu procesów ekonomicznych, które są istotne dla utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów. Istnieje kilka rodzajów controllingu jaki jest stosowany w przedsiębiorstwie. Możemy wyróżnić controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling bankowy, controlling marketingowy i controlling procesów. W controlling strategicznym mamy do czynienia z analizą polegającą na ocenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz ocenie możliwości na długotrwałe i stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W controllingu operacyjnym mamy do czynienia natomiast z oceną działalności firmy w krótkich okresach czasu. Controlling operacyjny opiera się głównie na analizie relacji koszty-przychody-zyski oraz wpływy-wydatki. Z controllingiem bankowym spotykamy się w momencie analizy dotyczącej finansów, zarzadzania ryzykiem w banku, planowaniu finansowym oraz oceną efektywności. Controlling marketingowy odnosi się z kolei do wewnętrznych i zewnętrznych procesów marketingowych, które działają w obszarze strategicznym i operacyjnym. W przypadku controllingu marketingowego używa się narzędzi analityki marketingowej w tym główne zastosowanie maja wskaźniki marketingowe.