Gwarancje ubezpieczeniowe

Posiadanie gwarancji ubezpieczeniowej przez ubezpieczonego ma zastosowanie na drodze ubezpieczeń. Gwarancja ubezpieczeniowa zobowiązuje ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz ubezpieczonego. Wypłata gwarancji ubezpieczeniowej przez towarzystwo ubezpieczeniowe inaczej mówiąc gwaranta na rzecz osoby ubezpieczonej tak zwanego gwarantariusza następuje na wypadek zajścia określonego zdarzenia losowego na jakie ubezpieczony zawarł polisę ubezpieczeniowa. Następuje wypłata środków pieniężnych na rzecz osoby ubezpieczonej w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy. Równie często można spotkać gwarancję ubezpieczeniową w życiu gospodarczym Ma miejsce wtedy sytuacja w której gwarancja ubezpieczeniowa jest udzielana zazwyczaj na zlecenie dłużnika, kontrahenta. Celem zawarcia tej gwarancji ubezpieczeniowej jest wzmocnienie węzła obligacyjnego. Gwarancja ubezpieczeniowa sama w sobie jest pojęciem abstrakcyjnym. Ma to związek z faktem, że gwarant nie może odwoływać się do stosunku gwarancyjnego łączącego zleceniodawcę z beneficjentem, będącego przyczyną udzielenia gwarancji. W dziedzinie obrotu gospodarczego gwarancja ubezpieczeniowa ma bardzo szerokie zastosowanie. Niemniej jednak przepisy prawa cywilnego określają ją tylko do kilku sytuacji i zdarzeń. Gwarancje ubezpieczeniowe umożliwiają wniesienie wadium.